กายภาพบำบัด ความสำคัญของสังคมผู้สูงวัยในไทย ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
สมุนไพร

กายภาพบำบัด ความสำคัญของสังคมผู้สูงวัยในไทย ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

กายภาพบำบัด ความสำคัญของสังคมผู้สูงวัยในไทย ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

            จากการประชุมกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พบว่า ภายในปี 2568 นี้ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ (Aged Society) ซึ่งจะมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้าน คน หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 จากจำนวนประชากรทั้งหมด ส่งผลให้มีสัดส่วนผู้สูงอายุ 1 คน ต่อประชากรทุก 3 คน

ประธานจัดงานประชุมกายภาพบำบัดแห่งชาติ มองว่า การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวถือเป็นเรื่องสำคัญ ประกอบกับการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ที่ต้องได้รับการบริการด้านสุขภาพและสังคมมีประมาณ 1.3 ล้านคน

ข้อมูลจากงานประชุมกายภาพบำบัดแห่งชาติเผย พร้อมดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ภายในงานประชุมกายภาพบำบัดแห่งชาติ ยังเผยอีกว่า ในจำนวนผู้สูงอายุจำนวน 6,394,022 พบว่า เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ที่ต้องได้รับบริการด้านสุขภาพและสังคมประมาณ 1.3 ล้านคน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขขึ้นมา

สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล (Long Term Care) ที่ต้องทำกายภาพบำบัดเป็นประจำ โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ยังได้มีการจัดระบบดูแลที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ถือเป็นบริการเชิงรุกถึงที่บ้าน เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ควบคู่กับการดูแลผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง จากทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

กายภาพบำบัด คือส่วนหนึ่งของการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง

ผู้สูงอายุกับกายภาพบำบัดนั้น ถือเป็นของคู่กัน ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งก่อนและหลังป่วย ล้วนต้องอาศัยการทำกายภาพเพื่อบรรเทาและรักษาอาการเจ็บป่วยที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญ ซึ่งจะเป็นความหวังและกำลังใจสำคัญควบคู่ไปกับการให้ยา

รกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ต้องทำกายภาพบำบัดทั่วประเทศ 100,000 คน ในพื้นที่ 1,000 ตำบล และทำการขยายเพิ่มไปอีกจนครบทุกตำบล ภายในปี 2561 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง กลายเป็นผู้สูงอายุติดบ้านแทน

ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยแก่นักกายภาพบำบัด จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจประเมินวินิจฉัย การบำบัดรักษาความบกพร่องของร่างกาย การแก้ไขฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ไปจนถึงความพิการของร่างกาย ส่งเสริมป้องกันปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดปัญหาการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่สำคัญ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับประชาชน สังคมและประเทศชาติ